Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for De Frivilliges Hjælpecentral (DFH).
Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik, Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.
Seneste revision af privatlivspolitikken: den 07-11-2018

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger.
DFH er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Niels-Erik Nielsen
Erritsø Bygade 46, 7000 Fredericia, tlf.: 4252 4611, mail: nen@asso.dk
Foreningens CVR: 37581526

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger

1 Oplysninger om frivillige medlemmer. Almindelige, nødvendige oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse, kompetencer, bankkontonummer.
2 Oplysninger om borgere, der har henvendt sig for at få hjælp. Almindelige, nødvendige oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, samt en kort meddelelse om den ønskede hjælps karakter.

Således indsamler vi oplysningerne:

1 Oplysninger om frivillige medlemmer. Vi får oplysningerne under den første samtale mellem dig og formanden før indmelding.
2 Oplysninger om borgere, der har henvendt sig for at få hjælp. Vi får oplysningerne under din henvendelse til os om hjælp.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

1 Oplysninger om frivillige medlemmer. Oplysningerne er nødvendige for at vi kan drive foreningens aktiviteter og informere medlemmerne om foreningens forhold til andre, relevante organisationer i Kommunen.
2 Oplysninger om borgere, der har henvendt sig for at få hjælp. Oplysningerne er nødvendige for at vi kan informere de udpegede medlemmer om hvordan de kommer i kontakt med dig og kan forberede sig til udførelsen af den relevante opgave.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

1 Oplysninger om frivillige medlemmer. Oplysningerne sikrer dine medlemsrettigheder iht. vedtægterne, at du kan opfylde dine forpligtelser, at vi kan planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter, at vi kan uddelegere dig til opgaver, som du kan klare, og udbetale godtgørelser til dig.
2 Oplysninger om borgere, der har henvendt sig for at få hjælp. Oplysningerne sikrer, at vi er i stand til at udpege hvem der skal komme og hjælpe dig, hvor du bor, og hvordan vedkommende skal aftale med dig, hvornår servicebesøget finder sted.

Samtykke
Vi indhenter normalt intet samtykke under behandlingen af persondata, men hvis vi får brug for at anvende dine data til andre formål end de i dette dokument beskrevne formål, vil vi forsøge at få dit samtykke. Det er frivilligt, om du vil give det, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver kun dine personoplysninger til Frivilligcenter Fredericia (FC), på grund af vort store samarbejde med FC. FC har en lignende privatlivspolitik som denne.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

1 Oplysninger om frivillige medlemmer. Vi sletter oplysninger om dig efter at dit medlemskab er ophørt, når du har modtaget udestående godtgørelser, og du har afleveret eventuelt værktøj og nøgler, som DFH har givet dig.
2 Oplysninger om borgere, der har henvendt sig for at få hjælp. Vi sletter oplysninger om dig ca. et år efter din oprindelige henvendelse om opgaven.

Vi opbevarer i anonymiseret form arten og datoerne for gamle opgaver til brug ved statistikker og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder.
Når vi behandler dine oplysninger, har du ifølge persondataforordningen en række rettigheder:

  • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger af dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig slettet (retten til berigtigelse)
  • Du har retten til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
  • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger, vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelser mod vores behandling, ved at henvende dig til vores datakontaktperson, som nævnt ovenfor.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi gør dette, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vor hjemmeside www.dfh-fa.dk